22
Apr
Disturbing new developments with textbook publishing system in Georgia

The newly elected Government of Georgia had recently announced that school textbooks for school year 2013-2014 will be printed and distributed free of charge by the state itself, this way breaching the copyrights of publishers and authors. The Georgian Publishers and Booksellers Association (GPBA) has issued a plea to international organizations, including International Publishers Association, and has started talks with the government. GPBA is also launching a protest action on the International Copyrights Day, the 23rd April, entitled A Day without Books including a day-long cease of book selling by most of Georgian bookshops, special posters and a rock concert.

For more information, see the attached SOS-letter of GPBA or consult http://www.gpba.ge/ (in Georgian).

Առնչվող փաստաթղթեր
Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ