07
Sep
Editorial visits - Ukraine to take place in September 10-15, 2013 in Lviv

EDITORIAL VISITS
3-day working visits of European editors, publishers, cultural journalists to Ukraine


Editorial visits
within the Book Platform project will be implemented during 20th Lviv International Book Fair and Literature Festival, which will be held in September 10-15, 2013. Organized by Next Page Foundation (Bulgaria), NGO Publishers' Forum (Ukraine) and Calvaria Publishing House (Ukraine).

The editorial visits aim at broader presentation of Ukrainian book market to European editors, publishers, cultural journalists, translators. During working visits guests from Poland, Germany, France, Norway and other countries will participate in business meetings and literature events with Ukrainian publishers, authors and translators. Editorial visits will be great contribution towards increasing the cultural cooperation and will facilitate the contemporary literary and translations process in European countries.

Main goals:

  • to better inform representatives of European publishing sphere on literature developments in Ukraine;
  • to enhance the visibility of literature from Ukraine among professionals and general audiences on European level;
  • to increase understanding of local stakeholders of international channels for promoting literature;
  • to increase number of translations from Ukrainian language in next years;
  • to establish new working contacts for further partnership between stakeholders in book sector from Ukraine and EU member states.
Contact person – Iryna Lepska, (097)2393876, ilepska@bookforum.com.ua
For any updates related to the editorial visits, follow the project website on https://bookplatform.npage.org/


Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ